点评详情
发布于:2020-9-9 15:55:29  访问:13 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Bởi thế trong tâm Bồ đề, chỉ có một thứ Bồ đề, từ bi. Huỷ báng ta, làm nhục ta, sát hại ta, ta vẫn từ bi với họ, không có ý niệm nào nữa, nếu quý vị thắc mắc tại sao? Tự tâm hiện ra, nó không vào từ b
Đây là một vị giáo thọ nói. Chúng tôi nghe rồi, thấy ông ta hoàn toàn không hiểu mà dám phê bình, đúng là to gan! Không biết rằng Kinh Kim Cang ở Trung quốc có quyền uy rất lớn, trải qua bao đời biết bao nhiêu người nghiên cứu, bao nhiêu người học tập. Nếu đều phê bình như ông ta thì không thể tưởng tượng được, vậy thì kinh đó còn ai nghiên cứu? Cũng may ông ta không hiểu, người khác xem hiểu. Kinh Kim Cang vô ngã mới có thể xem hiểu, ông ta chưa đến vô ngã, ngã chấp của ông quá nặng. Làm một giáo thọ thu nhập không nhiều, một ngày từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến tiền, không làm giáo thọ nữa, đi mở tiệm sách. Ông rất thông minh, tìm vài vị giáo thọ nổi tiếng, vì sao vậy? Vì giáo thọ đều thích đọc sách, bản thân có nhiều thứ tự mình viết muốn xuất bản, ông mở tiệm sách, tôi đều để ông xuất bản. Nên ông ta đã làm ông chủ của tiệm sách, quả nhiên không tệ. Tôi nhớ khoảng 7,8 năm, kinh doanh được 7,8 năm kiếm được không ít tiền, đầu tư bất động sản. Đài Loan đã đi vào hiện đại hóa xã hội, trong thành phố xây dựng chung cư, ông liền mua đơn vị này đến đơn vị khác. Tôi nghe nói ông ta đã mua được hơn 50 đơn vị, cho thuê kiếm tiền nên rất giàu có. Hình như chưa bao lâu thì ông vãng sanh, ra đi. Sống chết có số, phú quý tại trời. Thật đáng tiếc, không phải không gặp được Phật pháp, gặp rồi nhưng không tin. Đối với kinh điển, chẳng những không khiêm tốn, còn rất ngạo mạn, phê bình, thật đáng tiếc.

Hiện nay chúng ta sống trong hoàn cảnh này, có lợi ích đối với người tu hành chân chánh, khiến quý vị giác ngộ. Thế gian này có thể xa lìa, nên xa lìa, nhưng Phật pháp không phải tiêu cực, Phật pháp là tích cực. Cổ nhân dạy rằng: “Một ngày làm hòa thượng thì đánh chuông một ngày”, chính là nói tôi có sinh mạng này một ngày, thì tôi phải tận chức và chịu trách nhiệm ngày này. Tận chức gì? Chịu trách nhiệm gì? Hộ trì chánh pháp cửu trú, giúp chúng sanh có duyên, làm hai việc này. Tuy vấn đề tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay đã được đề cập hoặc khong, bạn có thể xem thêm
Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta biết làm sao để chuyển thế giới này. Chúng ta có năng lực để chuyển thế giới ác hiện tại thành thiện, chuyển nhiễm thành tịnh chăng? Đáp án là khẳng định. Vấn đề là chúng ta có chịu làm hay không? Chịu làm, thật sự chuyển được nó, sau đó ta mới biết Phật pháp không thể nghĩ bàn. Thật ra không phải Phật pháp, mà là tâm không thể nghĩ bàn, là tâm mình, không phải Phật pháp, Phật pháp cũng từ tâm tưởng sanh. Đối với cá vấn đề liên quan đến tượng phật nghìn mắt nghìn tay, bài viết có thể đề cập hoặc không.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
当前位置
脚注信息
版权所有 Copyright(C)2009-2010 某某美容会所